Sariayu gel de slăbire, nuvele vol. 1, 341p..pdf


Ce gland pe acea vreme pe Chipruliul celti betranti cu veziria forte slabit de bola, si aprope de m6rte, chiamandti. Si asa Vezirul sciind pi cuventuld tatana-sed Chipruliulul, pi vedend pi voia terrel, att datti Domnia Orel' Dabijii-Vorniculu, imbracandu dupe obiceiti cu caftanti; care nefacendti zabava, a purcesti Dabija-Voda cu Domnia de la Porta spre sca- unul sett, Si acesta s'a intimplatti in anulti ; la luna lul Dekembre au sositti in Iasi. Era la alt. Aceeasi porunca i Domnulul Muntenescil lul Grhore-Voda sariayu gel de slăbire mersti.

Puce-s'ati de aice Dabija-Voda i Grigore-Voda din Ora Muntenesca, im- preunandu-se cu Pasa care era Sarasker cu ostile turCescf la Rava; Si asa aft purcesti asupra Uivarului, in care era pucina 6ste nemtesca,; care luptandu- se septe septemani, de la ua vreme s'at1 inchinatti cu tocmala de ail esitii rata 6ste au fost in cetatea nemtescd, cu petrecatori pene aprope de Pojoni. Sariayu gel de slăbire dupe ce s'aft desertatd cetatea Uivarului de Nemtl, au use cute -va dile Pasa pi cu Domnii amenduoi de all tocmitt cetatea, asedend-o cu 6ste imperatesch, Si asa s'ati intorsti Dabija-Voda la scaunul seu.

sariayu gel de slăbire

Preste i6rna neavendti nici-ua dodeiala despre Imperatia, era la anul de isnova desvarandu-se i ti venial po- www. Esit-ati in intimpinarea osti- lor nemtesci Turcii ci cu °stile tUreloru anAndurord it cu Mani, la care res- boiu mare vitezie au aretatu Grigorie-Voda, luand cu sine tota, boerimea terel Muntenescl, vrendii sa mal arete pi mal multi slujba catre Imperatia. Nici este sariayu gel de slăbire a navali In focul nemtescu cu ostea ce-I de- prinsa mai la largo si la arma mai usora, ce pucina vreme au statute resboi- ul acela.

Si biruind Nemtii, au purcest Ostea turcesca in risipa, cu care si a! Fost-au in acesta oste Turcil cu. Tata:si oste de Ora pi muntenes- sariayu gel de slăbire cu Dabija-Voda pi cu Grigore-Voda ca lade tote ca in 15, Si asa amen- duol Domnii neasceptandti sa se sariayu gel de slăbire cu Vezirul, s'ait intorsii dreptit ei- nesi la scaunul see.

nuvele vol. 1, 341p..pdf

Dupe ce intelegendd Vezirul, a §i rapeclitii de i-au chid- matu la sine faro. S'att fostu ispititu pi Dabija-Voda sa nu m4rga in adunare cu Vezirul, ci sa urmeze calea In!

Grigorie-Voda : ci sfaturile cele intrege sariayu gel de slăbire norocire Domnilor, precum pi aice se vede cu sfaturile boerilorti de tent, trainchi pre acea vreme §i Toma -Cantacuzino Vornicul, tact Iordake Cantacuzino Spa- tarul §i -a fostu dat datoria cea de obsce a firesde s'au inturnat Dabija-Voda era in scaunu cu Sariayu gel de slăbire terei.

ROȘII GĂTITE SAU CRUDE?! - Scoala de Slabit

In clilele acestui Donint, s'aii scornitt pi pogonaritul de vii; lust numal in duet ronduri s'au luatu pogoniritfi. Era, pre urm'a cu mare blestem au legat Oka lasltu sariayu gel de slăbire nu mai fie pogonrxritii pre vii. Acestu Dabija-Voda a fostil omit de teed, omit bunu era betivd ; de duo- on facea divanii in cli.

Deci la Divanul celu de dimineta, dvoria top la Di- yawl ; era la celu de kindie, umblau fustasii prin tergii chiamand omeniT la Divaml. La betia lug pre multi fi da la armasi sa-i spenclure. Era deca se tre- zea nimic nu scia, nici mai intreba ; ci-I luasse- sema si rondul top, §i de 4i oianduia on pre me la armasi on la inchisore, ii sloboqea cad sciad ca a duoa-cli nitnicii nu era. Dabijoie, fiindu Visternied mare intr'acea vreme, deo, a muritit Dabija-Voda remanend terra fara Boma, s'ad sfatuit boerii cef man ai terrei Moldovei sariayu gel de slăbire Matt, ait purcesu la Czarigrad de 0-ad cersitii Dolma de la Porta dupe obiceiul lord fiind sub stapanirea Im- peratiei turcesci.

Sultan-Mehmet Imperatul pre Duca Visternicul, care a venitd la scaund in Iasi inteacelasi anti, in luna lug Ghen'trie. Apoi pre urma lug Vasile-Voda remanendu eld in terra plena ce s'aii facutd boerd mare, cum s'a clissu mai susd ; deci mai pre urma s'a si domnitd, ci n'a avutil norocd sa,' domnesca multa la acesta Domnia, fara numai 5 hini a domnitii si s'a mazilitu.

Dupe ce au mazilitti Sultan-Mehmet Imperatul pre Duca-Voda, tote intea- cestit and, fiindd cursul anilorall si rapeclitd Imp Alia lard veste de la Udrid. Si all venita cu domnia la scaund in Iasi in luna lul lulie in 20, in cliva de santul Ilie proorocul, fiindu cursul anilorprecum s'ad tlisd mar susti.

Letopisetul Moldovei Valahiei Vol 2 1872

Era altii splint. Acest Masa Alexandra Vodd, era la Domnia lui onad band gi prea milos- tivd, cAld nu este lesne a scrie milostivirea lul ca si el s Donana lui ; ca, de se pirad lui omenI la densul la divand, gi remanendu cu giudetd unul pe altul, decd 11 respundea Voda celul remasu clicenda-I: pas de pldtesce cello Yalta, ca ti-al luatei cu strimbul. Deci de clicea unul: pleitz-votei Domne, nu- mal ca Se m6 mat pdsuiascd pdnd la ud Ila, cd sum sciracd gi n'amd cu ce'l pldti actin.

Era piritul asisderea de isnova, d.

Atunci Ilia tt Voda scotea banl din pozunard de imposibil de pierdut greutatea sine §i platea pre datornicu. La multi facea asa. Dera ate milostenil ce fara nu- meru de nu le 'Ate povesti nime, fara numal Dumnecled. Care Domnd asa de milostivu gi induratord sariayu gel de slăbire acesta n'au mar venial altul la Moldova; si in cli- lele Jul au fostd mare bilsugd Si linisce.

Oandil au fostti cursul anilordera de la Christos Noemvre, Intimplandu-se Mehmet-Sultan Imperatul tureescil fiindu intr'acel anu la Enisar despre Rumeh, precum s'au pomenitu mal susti la Domnia lui JEW- Volt, si de acolo ati data Domnia Ducal -Vocia de al doilea Audi, si venindu in scaunu a Domnitti cu bunk pace.

Era candil ati fostti cursul an. Insa pre ua sema de boeri Lipusneni si Or- heanl ne lipindu-i de curte ca se-I boeresca; era cu darile si cu asupririle Vistieriel nu-i uita in tota vremea. Deci, candu au fostu cursul anilord.

Autoarea a cules-o din soaptele trestiilor, pe un mal de lac românesc.

Serdard, si Constantinti ce at fostti Clucerii si alti boeri si multe capete, si altiI mai de josu dintr'acele doue tinuturi. StrAngendu-se la unu locd multa Ora s'ati in- vitatti asupra Ducai-Voda si au venittt cu este in Iasi de ad Inchisil pre Duca-Voila in curtea cea Domnesea si multe reutati si jafuri au facutu prin 0'1.

Apol Pad slobopd gonindu-1 cu mare rusine din scaunu de la Iasi, si fara scirea Imporatiei Eld deck, s'ati veclutu slobodii de la densit, s'ati dusts in tern Muntenesca si de acolo au scristi cu jalba la Imperatia de all tea nisi dinsul scire in POrta, toemindu-si lucrurile sale de la Imperatia ca se fie era Domnul Moldovel, se-si faca isbinda animel sale.

Insa acele capete ce s'au fostd roeositti asupra lul, nevrendd sa i se Inchine, Duca-Voda le-ad data resboid la Kisanku, si infrengendu-I pre acel Moldoveni cu Tatarii sariayu gel de slăbire Turcii multa multime de omenf ad peritti de sa- bia. Pre altil i-ad robitd si multi all muftu de frigu fiindti vreme de erna, si f6rte gerosa si mare; multi din prostime barbati, femei si copil all peritti de frigd fiindti blijeniti.

Era Hincul si Dune, si capetele cele-l-alte au fugitti top in Ora Cazacesca. Rra candti all fostil prima-vera, totu intr'acestu anti si veleatul cel nod de Ia Christosu s'atti sculatil singuru cu sine Sultanul-Mehmet Im- peratul turcesed cu tote puterile sale cu marl osti turcesci si Tatarl cu Han www. Joui au seclutil in loci].

sariayu gel de slăbire

Imperatia, era Vineri Wad preumblatil prin Iasi cu alaiu. Pash cu ostl de ail Inthrit'o cu arme si palm 91 cu tote ce tre- buescii cethtilorti. Atund au bgtutti i tergul Leovul unu Caplanii-Pash tfamisil de Im- peratul la Camenita, ce nu l'ati pututil lua, ca apoi Leovenii veclenclii greii s'ati imphcatil cu banI.

Deci sariayu gel de slăbire Imperatul turcescii tote acestea, Wad maniatii de la Came- nita pre Duca-Voda, cats au piritg mai 'nainte pre Ora Moldovei in desertil, Si au fostil graitu cu pismh. Tocmai acolo Pad adeveritti atuncea i s'aii aflatil ca ail phial cu str1mbhtate. Altii spunii sA-lii fie plritii i tera pre taina, pi Pat mazllitu Imperatul vrendii Inca sh-1 yi °more, veclendu-1 °Intl cu inima rea; ci apol Duca-Voda scost capul cu dare de bani de la mortea ce i se ghtea, 9i Wail dusii cu tOth, casa lui de isnova la Czarigrad mazil la Porta.

De Domnia luf Stefan-Voda Petriceicw. Ci boerii cu totii s'ati fostti sfatuitil i cu totii ail a- ratatii pre The Sturza, yt asa apucandu-1 ceausul numai sa-1 duch la Ve- zirul, ci The Sturza macar ca n'aii avutil feciori n'ati priimitti nici Domnia. Ci boerii poftindu-1 yi veclendii ca -1 tragea ceausul, Indath s'ati juratii ca de va fi el Domnil sa scie bine ca pre tots boerii Ii va pune sub sabih.

Ci boerii auclindti asa all si contenitfi, ca au fostil omit aprigii. Si Indath ail aretatil pre Stefan Petriceicu ce ail fostil Medelnicerg mare, feciorti de boeril de tell, mol- dovang dreptil; si l'ati Imbracatii cu caftanti dandu-I steaga de domnia Orel Moldova Ci fiindil el omit bllndu cum să pierdeți în greutate rapid pentru bărbat slabg la Domnie, ca cite cum graia in- data pre toti credea ; si toti craft fhriti frich, de chtre dinsul.

Pentru acesta neputendu birui poruncile Imporatiei fiindti multe, trebi si Ora slaba ca o chlcase preste tad locul cu ostile, au domnitil si el numai unil anti tad de chlare, ca Ora era tote bajenith.

sariayu gel de slăbire

Deci care lucru princlendii www. Deci Turcii ve- Rudd asa, sariayu gel de slăbire trasti in cetatea Hotinulul si ad facutti sant ' in firgti in Ho- tind de s'au ingropatil ca sa, scape de primejdia, ci nimica nu 'O au. Intr'a- cea este turcesca elicit sa fie fostil ca la 20, Turd earl scriti ea mai top s'au prapdditit la acel resboid. Vezirul intr'acea very se scoborise in Oblucita si 1ntelegendti de pogoritul Craiului, ascepta sa vecla cum s'ar alege ; si in- telegendu din Sari-Husem-Pasa Saraskerul pentru Petriceicu-Voda au tramisti de ad cersitu zalogu boeri.

Era Husein-Pasa botanică slimming chile multe chipurl supera pre Petriceicu-Voda; pre bietil boeri cel marl fI batea la tilpl, era pre Grigo- re-Voda mai pucind 11 supera ca area forte prietend pre Vezirul si mai scie si rondul Turcilord.

Pap sariayu gel de slăbire pucini omeni de ad data inotu presto Nistru. Deci Grigore Von, dupe isbinda, veclendd ca cu Lesil nu va putea suite lucrul la cape ca sa-1 pota duce in scaunul Orel Muntenesci, ad amagitti si pre Craiul, clicendu cum va sa 'si fact cautare ostilord, si inteua nopte au fugitti din este, si lovindu pre in Cotnard apol pre Barlazel, si au trecutti la Oblucita in Imperatie.

Era Petriceicu-Voda mai vertosil cu indemnarea hat- manulul sed Habasescului s'ati haimtt de Multe necazuri ce-1 faceau Turcii, si ad domnita numai unu and, si au facutu santa monastire linga tergul Siretului, hramul antului Onufrie, pre care ad santit'o parmtele Dosotheiti Mitropoli- fill pref.